‫‪
 

گز چیست؟

 • گز بدون گزانگبین
  عبارت است از فرآورده ای،‌كه از عمل آوری آب، شكر، گلوكز مایع و انواع مغزها مثل : مغز پسته،‌مغز بادام،‌مغز فندق، و هم چنین سفیده تخم مرغ، گلاب،‌ عرق بیدمشك و .....، به دست می آید و به صورت آردی، لقمه­ای، سكه ای، برشی و ...،‌تولید شده و در بستری از آرد یا پوشش های مجاز خوراکی یا سینی،‌بسته بندی و عرضه می گردد.
 • گز بدون گز انگبین آردی
  گز بدون گز انگبین آردی گزی است، كه در موقع پرداخت (شكل دهی) به شكل های مختلف مانند مربع، دایره و .... ، در آمده و در موقع بسته بندی در بستری از آرد قرار داده می شود.
 • گز بدون گز انگبین لقمه ای
  گز بدون گز انگبین لقمه ای گزی است، كه با استفاده از دستگاه های ویژه برش،‌ به صورت قطعات تقریباً منظم و هم شكل در آورده شده و در پوشش های مجاز خوراكی،‌ پیچیده شده باشد .
 • گز بدون گز انگبین سكه ای
  گز بدون گز انگبین سكه ای گزی است، كه در اندازه های كوچك (شبیه سكه) پرداخت (شكل دهی) گردیده و سپس در بستری از آرد قرار داده شده باشد و یا اینكه در پوشش های مجاز خوراكی بسته بندی گردیده است.
 • گز بدون گز انگبین برشی (مغز نما)
  گز بدون گز انگبین برشی گزی است،‌كه با استفاده از دستگاههای ویژه برش به شكل های مختلف، برش داده شده باشد .
 • بار ساده
  عبارت است از مخلوطی از آب،‌ شكر و گلوكز مایع،‌كه در یك ظرف بزرگ بوسیله حرارت دادن عمل آورده شده باشد .
 
 
 
 
 

مواد متشكله اصلی

 • آب
  آب مورد مصرف در تهیه گز بدون گز انگبین باید آب آشامیدنی باشد . ویژگی های آب آشامیدنی باید مطابق با استاندارد ملی ایران 1053 : سال 1376 ویژگی های شیمیایی و فیزیكی آب آشامیدنی و استاندارد ملی ایران 1011 : سال 1377 ویژگی های میكروبیولوژی و حد مجاز آلودگی باكتریولوژیكی آب آشامیدنی،‌ باشد .
 • شکر
  ویژگی­های شكر مور مصرف در تهیه گز بدون گز انگبین،‌باید مطابق با استاندارد ملی ایران 69 سال : 1378 شكر و استاندارد ملی ایران 3544 : سال 1381 قند و شكر – ویژگی ها و روشهای آزمون میكروبیولوژی،‌ باشد .
 • گلوکز مایع
  ویژگی های گلوكز مایع مورد مصرف در تهیه گز بدون انگبین، باید مطابق با استاندارد ملی ایران 621: سال 1380 ویژگیها و روشهای آزمون گلوكز مایع، باشد .
 • سفیده تخم مرغ
  ویژگیهای سفیده تخم مرغ مورد مصرف در تهیه گز بدون گز انگبین، باید مطابق با استاندارد ملی ایران 219: سال 1374 تخم مرغ خوراكی،‌ باشد .
  یادآوری
  بجای سفیده تخم مرغ، می­توان از پودر سفیده تخم مرغ استفاده نمود، كه ویژگیهای آن باید مطابق با استاندارد ملی ایران 5949 : سال 1381 پودر سفیده تخم مرغ ویژگیها و روشهای آزمون،‌ باشد .
  مقدار 125 گرم پودر سفیده تخم مرغ به همراه 875 گرم آّب آشامیدنی، ‌معادل 1000 گرم سفیده تخم مرغ تازه، ‌می­باشد.
 • انواع مغزها
  ویژگیهای انواع مغزها شامل مغز بادام،‌ مغز پسته،‌ مغز فندق و .... ، مورد استفاده در تهیه گز بدون گز انگبین، باید با استاندارد ملی ایران 16 : سال 1374 مغز بادام شیرین و استاندارد ملی ایران 218 : سال 1377 مغز پسته و استاندارد ملی ایران 3338 : سال 1372 فندق و سایر استاندارد ملی ایران مربوط، مطابقت داشته باشد . مقدار مغزهای مورد مصرف، بر اساس میزان درصد مغز نوع گز تولید شده، می­تواند متفاوت باشد،‌كه این موضوع باید بر روی بسته بندی فرآورده، ‌درج گردد .
  یادآوری
  مغز بادام و مغز فندق كه در تهیه گز بدون گز انگبین بكار می­رود، باید پیش از مصرف بو داده شود .
  میزان آلودگی مغزهای مورد مصرف در این محصول به آفلاتوكسین، باید در حد مجاز بوده و كلیه مغزها از نظر آزمون­های میكروبی، باید به گونه­ای باشد،‌كه حدود مجاز تعیین شده و مندرج در استاندارد ملی ایران 2395 : سال 1373 ویژگیهای میكروبیولوژی فرآورده­های شیرینی و قنادی، ‌رعایت گردد .
 • مواد اختیاری
  از مواد غذایی طبیعی از قبیل گلاب،‌عرق بیدمشك،‌عسل، ترنجبین، شیر خشت، هل، زعفران، كاكائو، میوه، در تهیه گز بدون گز انگبین استفاده می­شود، و مقدار مصرف آن بسته به ذائقه و سلیقه مصرف كننده تغییر می­كند ولیكن در هر حال باید با استانداردهای ملی ایران مربوطه مطابقت داشته باشد .