‫‪
 

نمایندگی های خارج از ایران


نمایندگی در کل اروپا  Persian Soheil Import Export UG

آلمان                                                                                          
Sophien strasse 70                            Romer strasse 7
D-76133 karlsruhe                            D-69115 Heidelberg
Tel:0049-7218307423                      Tel:0049-62216534470 
Fax:004966216534481                                                     

اجرای طرح Persian Soheil Import Export UG
 
بحرین، شهر میامی، شرکت خلیل اکبر.

عربستان سعودی.